Wytyczne redakcyjne

Posted by in Wytyczne redakcyjna

Szanowni Państwo!

W imieniu członków Studenckiego Koła Naukowego „Młodych Politologów” Uniwersytetu Wrocławskiego, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do publikacji w naszym czasopiśmie naukowym „Politicus”. Zakres przedmiotowy, w którym publikujemy teksty studentów oraz doktorantów, to szeroko pojęte nauki społeczne: politologia, europeistyka, socjologia czy filozofia społeczna; a także wszelkie inne dziedziny, które w pewnym stopniu łączą się z wyżej wymienionymi. Czasopismo nasze posiada własny numer ISSN, a wszystkie publikowane teksty są poddawane recenzji pracowników naukowych specjalizujących się w danej dziedzinie.
Zainteresowanych publikacją w naszym czasopiśmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi redakcyjnymi. Życzymy owocnego pisania!
Z poważaniem Redakcja „Politicusa”

 
Czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12, interlinia: 1,5 wiersza, marginesy: 2,5 z każdej strony. Objętość tekstu: Dla artykułów naukowych: od 20,000 do 40,000 znaków ze spacjami (0,5-1 arkusza wydawniczego); dla esejów i polemik: od 10,000 do 25,000 znaków ze spacjami.
Układ: w lewym górnym rogu imię i nazwisko autora (autorów), poniżej kontaktowy adres e-mail. Tytuł artykułu: czcionka 14, pogrubiona, pozycja wyśrodkowana.
Streszczenie: maksymalnie 1000 znaków ze spacjami. Słowa kluczowe: maksymalnie 10 słów kluczowych.
Śródtytuły: pogrubione, wyrównanie do lewej, bez kropki na końcu. Śródtytuły nie powinny być numerowane. Tekst właściwy: wyrównanie od prawej i lewej strony.
Język artykułu: polski lub angielski. Inne języki – tylko po wcześniejszej konsultacji z redakcją.
Wskazówki przy sporządzaniu artykułu:
– Do słów zapożyczonych, tytułów książek, filmów i innych dzieł sztuki etc. używamy kursywy. – Jeżeli w cytowanym przez nas fragmencie pojawia się cudzysłów, zastępujemy go tzw. żabkami (» «, nie podwójnym znakiem >> <<).
– W przypadku, gdy autor dokonuje tłumaczeń z obcego języka na własną rękę – należy to zaznaczyć w pierwszym przypisie dolnym dodanym do tytułu.
– Na końcu artykułu, za bibliografią, umieszczamy streszczenie (summary) w języku angielskim (również maksymalnie 1000 znaków) oraz słowa kluczowe (keywords). W przypadku artykułu w języku angielskim – na końcu umieszczamy streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim).
– Pracę przesyłamy na adres e-mail politicus.kmp@gmail.com w dwóch formatach: .doc/.docx/.odt ORAZ w formacie .pdf (poprzez funkcję „eksportuj do PDF w programach MS Word lub OpenOffice/LibreOffice). Ewentualne inne formaty – prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy.
Przypisy: wewnętrzne, tzw. „oxfordzie”, do oznaczania cytatów, w kolejności: „cytowany tekst” (Nazwisko autora, rok wydania, s. numer strony)[znak interpunkcyjny]. Jeżeli umieszczamy odnośnik do dwóch lub więcej źródeł, umieszczamy je w tym samym nawiasie, oddzielając średnikiem, np.: (Habermas, 1996; Schomberg, Baynes 2002; Goode, 2005; Thomassen 2008; Steinhoff, 2009). W wypadku powtórzenia tego samego źródła bez przywoływania innych po drodze, należy stosować łaciński skrót np.: (Ibidem,s. 54). W wypadku wyraźnego powołania się na autora przed cytatem, w nawiasie należy podać tylko rok i stronę, np.:
– B. Smolik pisze, że „na mocy specjalnej, tajnej uchwały KC KPCh wszelkie ważniejsze decyzje w państwie powinny być z nim konsultowane” (2008, s. 97).
Przypisy na dole strony do oznaczania komentarzy i dygresji odautorskich, zgodnie z kolejnością: tekst artykułu, numer przypisu w indeksie górnym, znak interpunkcyjny.
Bibliografia: W bibliografii należy podać w kolejności: Nazwisko autora/autorów i pierwszą literę imienia, kropka, rok wydania książki w nawiasie, przecinek, tytuł podany kursywą, przecinek, wydawnictwo, przecinek, miejsce wydania, kropka. Np.:
Żukiewicz P. (2011), Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
W przypadku pracy zbiorowej:
Schomberg W., Bayes K. (red.) (2002) Discourse and Democracy. Essays on Habermas’s Between Facts and Norms, SUNY Press, Nowy Jork.
W przypadku artykułu w książce (uwaga: nie podajemy numerów stron!):
Antoszewski A. (1998) Współczesne teorie demokracji [w:] A. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.) Studia z teorii polityki. T. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
W przypadku artykułu w journalach akademickich:
Dahlgren P. (2005) The Internet, Public Spheres and Political Communication: Dispersion and Deliberation, „Political Communication”, t. 22.
Przy oznaczaniu źródeł internetowych należy podać ich pełen adres oraz datę odczytu.
Houston Jones D. (2001) The Body Eclectic: Viewing Bodily Modification in David Nebreda, http://reconstruction.eserver.org/051/jones.shtml, odczyt z dnia: 15.01.2001.
Dodatkowe uwagi dot. sporządzania bibliografii:
– Bibliografię porządkujemy alfabetycznie, nie używając numeracji.
– Przy bibliografii interlinię ustawiamy na pojedynczą.
– W wypadku więcej niż jednej pozycji tego samego autora z danego roku, datę wydania oznaczamy dodatkowo kolejnymi literami alfabetu (np. 1996a, 1996b), o czym należy również pamiętać przy cytowaniu!