Historia

Historia Koła Młodych Politologów to aż 20 lat działalności. Koło naukowe studentów politologii powstało w marcu 1995 r. Jego formalna rejestracja nastąpiła 17 stycznia 1996 r. Od tego momentu nasza organizacja istnieje pod nazwą Koła Młodych Politologów Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszym przedsięwzięciem KMP było przeprowadzenie prawyborów prezydenckich Instytutu Nauk Politycznych (listopad – grudzień 1995 r.). Wyniki tego głosowania (wraz z komentarzem prof. Andrzeja Antoszewskiego) zostały opublikowane w broszurze pt. Prawybory INP ’95: wyniki, porównania, ocena.18 grudnia 1995 roku przy współudziale studentów z Uniwersytetu Karola w Pradze przeprowadziliśmy konferencję naukową pt. Polacy – Czesi – stereotypy dwóch narodów.

Pełną działalność Koło rozwinęło w semestrze letnim roku akademickiego 1995/96. W tym okresie KMP zorganizowało cykl wykładów pod wspólnym tytułem Polska u progu XXI wieku. Wrocławskie prognozy politologiczne. Były one prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Nauk Politycznych.W dniu 9 maja 1996 roku Koło zorganizowało konferencję naukową pt. Europa Środkowa – partnerzy czy rywale. Udział w niej wzięli prof. Teresa Łoś-Nowak, prof. Bronisław Pasierb oraz prof. Andrzej Jabłoński. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni przez nas studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W maju 1996 roku zorganizowaliśmy również spotkanie z prof. Zbigniewem Pełczyńskim (Oxford University) który wygłosił referat pt. Politolog – kto to taki.Pierwszy rok działalności Koła przyniósł także nawiązanie licznych kontaktów ze studentami z innych uczelni (m.in. z uniwersytetami w Lublinie, Pradze, Kownie, Tybindze). W ramach tych kontaktów członkowie Koła uczestniczyli m. in. w:- konferencji naukowej pt. Peacemaking vs Peacekeeping – kryzys ONZ? zorganizowanej przez Lubelskie Koło SSP ONZ (11-13 stycznia 1996r.);

– warsztatach negocjacyjnych w Kazimierzu Dolnym (10-12 maja 1996 r.).
W dniach 22-26 listopada 1996 r. członkowie Koła, na zaproszenie Związku Studentów Białorusi oraz Stowarzyszenia Absolwentów Letniej Szkoły Młodych Liderów Społecznych i Politycznych przebywali w Republice Białoruskiej. Celem wyjazdu było poznanie realiów politycznych tego kraju w okresie referendum konstytucyjnego. Nawiązano też znajomość z przedstawicielami białoruskich ugrupowań politycznych, naukowcami i studentami. Efektem tego wyjazdu była konferencja naukowa pt. Białoruskie referendum – fakty i mity, czyli narodziny dyktatury, przeprowadzona dnia 3 grudnia 1996 r. we Wrocławiu.
W roku akademickim 1997/98 KMP przygotowało kilka interesujących imprez:
– wraz z przedstawicielem niemieckiej fundacji DAAD zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne Studia w Niemczech;
– na początku roku akademickiego odbyło się Spotkanie Inauguracyjne dla studentów pierwszego roku;
– 27 X 1997 r. analizowaliśmy wraz z prof. A. Antoszewskim i prof. R. Herbutem polską scenę polityczną podczas spotkania pt. Polska po wyborach – jakie perspektywy;
– w marcu 1998 roku KMP zorganizowało I Ogólnopolską Konferencję Studentów Politologii pt. Politologia przyszłości. Perspektywy nauki o polityce w demokratycznej Polsce, na której gościli prof. Barbara Krauz-Mozer (Uniwersytet Jagielloński), prof. Jerzy Krakowski, prof. Andrzej Jabłoński oraz dr Teresa Kegel; obrady toczyły się przez trzy dni z udziałem ponad pięćdziesięciu studentów z największych ośrodków akademickich w Polsce;
– od kwietnia 1998 roku z inicjatywy KMP przy Instytucie Nauk Politycznych działa Centrum Informacji Europejskiej.
– pod koniec 1998 roku członkowie KMP uczestniczyli w obozie naukowym, którego celem były badania nad samorządem euroregionu Kudowa – Nahod.

W dniach 27-30 kwietnia 1999 KMP zorganizowało II Ogólnopolską Konferencję Studentów Politologii, tym razem pod hasłem Priorytety geopolityczne Polski. Perspektywy międzynarodowej współpracy. W czterodniowej konferencji wzięli udział przedstawiciele: Krakowa, Lublina, Łodzi, Opola, Poznania, Szczecina, Warszawy, Wrocławia. Pierwszego dnia byli także obecni: prof. Teresa Łoś-Nowak – opiekun naukowy konferencji, dr Teresa Kegel – ówczesny opiekun naukowy KMP, dr Zbigniew Cesarz oraz prof. Ryszard Zięba z Uniwersytetu Warszawskiego. W programie była m.in. całodniowa gra symulacyjna (dotycząca negocjacji z UE), przygotowana przez Rafała Kunaszyka z Krakowa, współpracownika Fundacji im. Roberta Schumana.

Jeszcze w 1999 wraz ze studentami kół naukowych prawników i socjologów, podjęliśmy się, jako pierwsi w Polsce, zorganizowania interdyscyplinarnej konferencji Zjednoczona Europa w oczach politologa, prawnika, socjologa. Seminarium odbyło się w dniach 3- 5 GRUDNIA 1999r. w DUSZNIKACH ZDROJU. Konferencja ta była projektem pionierskim. Organizacja tego typu przedsięwzięcia dała nam niepowtarzalną okazję do głębszego poznania specyfiki problematyk, jakimi zajmujemy się na co dzień. Wspólne projekty zawsze umożliwiają dialog ponad programami akademickimi, jakimi jesteśmy mimo wszystko ograniczeni. Poszerzają się nasze horyzonty myślowe, mogliśmy podejść do interesujących nas zagadnień z różnych punktów widzenia. Obradowaliśmy w trzech grupach tematycznych: Rynek pracy w Unii Europejskiej; Instytucje Unii Europejskiej a współpraca regionalna; Strategie informowania o Unii Europejskiej.

III Ogólnopolska Konferencja Studentów Politologii nosiła tytuł: „Prawa człowieka u progu XXI wieku”. Seminarium odbyło się we Wrocławiu w dniach 12-14 kwietnia 2000. Zaproszenie na tę konferencję przyjęli przedstawiciele ośrodków akademickich: Krakowa, Lublina, Poznania, Opola, Szczecina, Warszawy oraz Wrocławia. Konferencja odbywała się we wrocławskim OKiS’ie, tam też została ona zainaugurowana 12 kwietnia 2000 r., uroczystą kolacją upamiętniającą piątą rocznicę powstania KMP. Oprócz uczestników seminarium na kolacje przybyli: w imieniu rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Chmielewski, dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Bernard Albin, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, dr hab. Kazimierz Dziubka oraz dr Zbigniew Cesarz. Obrady były zaplanowane jako zajęcia w grupach panelowych („Mniejszości narodowe, kulturalne oraz etniczne.”, „Prawa cudzoziemców i uchodźców”, „Międzynarodowy system ochrony praw człowieka na przykładzie Unii Europejskiej”). Wykłady poprzedzające zajęcia poprowadzili pracownicy Instytutu Nauk Politycznych dr Zbigniew Cesarz oraz mgr Agnieszka Florczak.

27 listopada 2000 wraz z prof. dr hab. Andrzejem Antoszewskim, prof. dr hab. Ryszardem Herbutem, dr Robertem Wiszniowskim zorganizowaliśmy spotkanie pt. Analiza wyborów prezydenckich w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Miejscem naszych obrad była sala Baltzera w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego.

IV Ogólnopolską Konferencję Studentów Politologii zorganizowaliśmy wraz z Fundacją Konrada Adenauera. Sympozjum pod hasłem „Religia a polityka. Polska, Europa, Świat” odbyło się we Wrocławiu w dniach 2-4 kwiecień 2001. Konferencja została podzielona na 3 części. Pierwszego wieczoru odbył się konkurs krasomówczy, w którym wzięli udział studenci przybyli na konferencję. Drugiego dnia konferencji odbywały się zajęcia warsztatowe (w grupach tematycznych: Polska, Europa, Świat). Wykłady wprowadzające poprowadzili pracownicy naukowych UWr.: dr Barbara Rogowska, dr Piotr Grabowiec i dr Jacek Sroka. Trzeci dzień konferencji został przeznaczony na debatę z udziałem: prof. dr hab. Andrzeja Antoszewskiego (politolog), ks. Prof. infułata Jana Kruciny (teolog), prof. dr hab. Zenona Radziszewskiego (filozof) oraz posła na Sejm RP Ryszarda Czarneckiego.

W 2001 roku zorganizowaliśmy także:

– 9 stycznia: panel dyskusyjny nt. „Polska – pomost Wschód-Zachód?” z udziałem prof. Elżbiety Stadmüller, dr Walentego Baluka, mgr Andrzeja Dybczyńskiego;
– wiosną – spotkanie z rzecznikiem prasowym Unii Wolności dr Andrzejem Potockim.
– 19 października „Rejs Akademicki” – spotkanie integracyjne kadry naukowej i studentów politologii, połączone z dyskusją nt. sytuacji szkolnictwa wyższego. Rejs zorganizowaliśmy przy współudziale Radia RAM i PZU. W zamierzeniu ma być to cykliczna impreza organizowana przez KMP.

– 10 grudnia odbyło się spotkanie z Prezydentem Wrocławia Stanisławem Huskowskim.
– dzięki kontaktom nawiązanym przez 6 lat istnienia KMP, jego członkowie brali udział w licznych konferencjach i sympozjach organizowanych przez zaprzyjaźnione ośrodki akademickie: polskie: Warszawę, Kraków, Opole, Poznań, Gdańsk oraz czeskie: Opavę i Pragę.
W kwietniu 2002 zorganizowaliśmy V Ogólnopolską Konferencję Studentów Politologii, której tematem były wybrane elementy z systemu politycznego III RP. Miesiąc wcześniej wraz z Kołem Socjologów zorganizowaliśmy Konferencję pt.: „10 lat po upadku ZSRR – polityczne, społeczne i ekonomiczne konsekwencje końca Imperium: Specyfika krajów Europy Środkowej i Wschodniej wobec „dziedzictwa” realnego socjalizmu: zasadnicze tendencje zmian struktury społecznej i mentalności zbiorowych a kondycja systemu demokratycznego, jego ograniczenia i wyzwania”
Na przełomie listopada i grudnia 2002 roku KMP zorganizowało studenckie warsztaty międzynarodowe nt. mediów: Exit from censorship. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia było AEGEE-Wrocław. Warsztaty odbyły się w atrakcyjnej postaci otwartych wykładów, gry symulacyjnej oraz debat w wybranych grupach tematycznych. Udział w warsztatach wzięło wielu gości z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W kwietniu 2003 roku KMP zorganizowało kolejną ogólnopolską konferencję nt. „Patologie życia politycznego”, która wzbudziła duże zainteresowanie zarówno wśród studentów jak i kadry Wydziału Nauk społecznych.

Innym projektem jest cykl spotkań nt. wyborów samorządowych. Chcemy kontynuować cykl spotkań z wybitnymi naukowcami i politykami. Planowane jest spotkanie z konsulem generalnym Republiki Czeskiej, którego tematem mają być wzajemne stosunki polsko- czeskie u progu integracji naszych krajów z Unią Europejską.

Lata 2007-2008:

„Wizyta w Poznaniu” – w dniach 13-14 listopada wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Studenckie możliwości, czyli rozwój Politologa po zajęciach”. Organizatorem było Studenckie Koło Naukowe Politologów i Dziennikarzy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wygłosiliśmy tam referaty oraz uczestniczyliśmy w wykładach i warsztatach. Nie obyło się oczywiście bez wieczornej imprezy integracyjnej 

„Otrzęsiny 2007” – coroczna, tradycyjna impreza integracyjna!! Odbyła się 14 listopada. „KMP” po raz pierwszy w swojej historii podjęło się organizacji tego wydarzenia i rezultaty przerosły nasze oczekiwania! Wszyscy długo wspominali ten wieczór, a później pytali kiedy „powtórka z rozrywki”? A powtórka… będzie co roku!

„Przyjazd Belgów” – w dniach 12-13 grudnia zorganizowaliśmy najlepszą konferencję naukową na Instytucie Politologii!! Jej temat to: „Populizm w Europie – defekt czy przejaw demokracji?”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. prof. Ryszard Herbut, prof. Andrzej Antoszewski i prof. Jean-Michel De Waele (Wolny Uniwersytet w Brukseli) oraz redaktorzy

Marek Ostrowski i Jacek Żakowski. Wydarzenie odbiło się szerokim echem wśród całej kadry naukowej naszego Instytutu, a współpraca z Belgami… o tym dalej

„Francuski Master” – pomagaliśmy studentom polsko-francuskich studiów „Master 2. Politiques Europeennes” w organizacji i poprowadzeniu międzynarodowej konferencji pt. „W kierunku Europy-twierdzy ? Różne spojrzenia na problem granic Unii Europejskiej”. Odbyła się ona w dniach 11-12 stycznia 2008r, a wśród znakomitych gości byli między innymi prof. Karol Modzelewski, Jan Truszczyński oraz Michel Foucher. A wieczorem… zastanawialiśmy się nad „przyszłością integracji europejskiej” w klubie „Bezsenność”

„Olsztyńskie Forum” – współpraca z Kołem Naukowym Politologów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ma dosyć długą i momentami barwną historię. Tematem ostatniego spotkania (13-14 IV) była Unia Europejska (no cóż – wiele osób lubi o Unii mówić) no i jej przyszłość. Wygłosiliśmy referat połączony z prezentacją multimedialną i dyskusją. Miło było spotkać dawnych znajomych i powspominać trochę… za rok też odwiedzimy Olsztyn 

„Na podbój Brukseli!” – była to wspomniana wcześniej kontynuacja współpracy z Belgami z Wolnego Uniwersytetu w Brukseli. Wyjazd miał miejsce w dniach 22-26 IV, a naszymi towarzyszami byli członkowie SKN „Projekt Europa”. Nasza kilkunastoosobowa grupa mogła zwiedzić „centrum Europy” oraz uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez specjalistów z tamtejszej uczelni. Mieliśmy również okazję spotkać się z Leopoldem Ungerem, wieloletnim współpracownikiem paryskiej „Kultury” i Radia Wolna Europa.

„Promocja Regionów” – to było kolejne wielkie wydarzenie! „Ogólnopolska Akcja „PR dla Regionów” (bo tak się ono nazywało) składała się z dwóch, powiązanych ze sobą, części. W marcu wystartowaliśmy z Ogólnopolskim Konkursem „PR dla Regionów” na najlepszą strategię promocyjną wybranej jednostki samorządowej. Współpracowaliśmy z ponad 30- osobową grupą Koordynatorów Regionalnych z największych ośrodków akademickich w całej Polsce. Nadesłano do nas ponad 50 strategii PRowskich. Do wygrania były płatne staże w najlepszych warszawskich i wrocławskich agencjach PRowskich, a nagrodą główną był wyjazd na 2-tygodniowy staż w Brukseli! Wszystko miało swój finał 13 maja 2008 roku w Instytucie Politologii, a dzień później odbyło się seminarium naukowe zorganizowane wraz z Polskim Stowarzyszeniem Public Relations (wspomniana druga część Akcji). To był sukces na miarę wcześniejszej konferencji o Populizmie! Więcej można przeczytać na oficjalnej stronie www.prregionow.pl a już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji!